Taka Horton

@takaflockaflame
2.6K Followers
  • 5'10"
  • 38"
  • 31"
  • 37"
  • 38R
  • M
  • 10